Millaista naisen elämä on vuonna 2030? Tuore tutkimus listaa 2+12 asiaa, joihin naiset kaipaavat nopeaa muutosta
Tasa-arvo
Millaista naisen elämä on vuonna 2030? Tuore tutkimus listaa 2+12 asiaa, joihin naiset kaipaavat nopeaa muutosta
A-lehtien teettämästä tuoreesta tutkimuksesta selviää, että naiset kaipaavat pikaista muutosta naiskuvaan. Eniten naiset kaipaavat yksinkertaista muutosta: naisten pitäisi saada olla juuri sellaisia kuin itse haluavat.
Teksti

Kuvat

Julkaistu 25.10.2022

Nykyinen naiskuva on jäänyt jälkeen siitä, mitä naiset oikeasti ova, ja liian kapea kuva naiseudesta aiheuttaa paineita ja epävarmuutta.

Tämä käy ilmi A-lehtien teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi suomalaiset naiset kokevat vallitsevan naiskuvan. Naisilta kysyttiin, miten naiseus heidän mielestään nyt määritellään ja sopivatko he itse määritelmään. Vain 30 prosenttia naisista tuntee sopivansa vallitsevan naiskuvan määritelmään.

Nykyisen naiskuvan lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millaiseksi naiset haluaisivat naiskuvan muuttuvan. Kymmeneltä tutkimusta varten haastatellulta asiantuntijalta, kahdelta fokusryhmältä ja 800 tavalliselta naiselta kysyttiin, mihin suuntaan he uskovat naiskuvan kehittyvän ja mitä he toivoisivat tapahtuvan.

Tutkimuksesta nousee kaksi isoa muutosta, joita naiset janoavat tulevaisuudessa. Isot muutokset koostuvat kuitenkin pienistä osasista. Eeva.fi-toimitus koosti raportin pohjalta 12 asian listan siitä, millaisia muutoksia tasa-arvon parempi toteutuminen ainakin edellyttää.

Ensin iso kuva kuntoon − 2 suurta muutosta

1. Naiskuvan pitää laajentua, jotta nainen saa tulla siksi mikä on

Asiantuntijoiden haastatteluiden ja kyselytutkimuksen perusteella on selvää, että naiset haluavat saada täyden vapauden määritellä itsensä yksilöinä. Tulevaisuudessa naiseuteen voidaan liittää yhtä monta määritelmää kuin on naisiakin.

”Vuonna 2030, jos tasa-arvo toteutuu paremmin, naiset ovat itsevarmempia, arvostetumpia, tasapainoisempia, kannustavampia, moninaisempia, realistisia ja helliä itselleen.”

Siinä missä nyt naiskuvaa määritelevät ennen kaikkea biologia ja perinteiset roolit, tulevaisuudessa nainen saa itse valita asiat, jotka häntä määrittävät. Yhdelle tärkeää on äitiys, toiselle rakas harrastus, kolmannelle työrooli ja neljännelle kaikki kolme.

”Vuonna 2030, jos tasa-arvo toteutuu paremmin, naiset ovat itsevarmempia, arvostetumpia, tasapainoisempia, kannustavampia, moninaisempia, realistisia ja helliä itselleen”, tutkimuksessa todetaan.

Puolet kyselyyn vastanneista naisista toivoi olevansa jo nyt itsevarmempia. Tutkimuksen mukaan se tukee näkemystä siitä, että naiset haluavat olla vahvemmin omia itsejään.

2. Jaottelu maskuliiniseen ja feminiiniseen täytyy unohtaa

Tutkimuksen mukaan naiset haluavat vahvistaa itsessään erityisesti niitä puolia, jotka mielletään perinteisesti maskuliinisiksi.

Samaan aikaan moni haluaa vahvistaa itsessään vähiten juuri niitä ominaisuuksia, jotka mielletään perinteisesti feminiinisiksi, kuten herkkyys, tunteellisuus ja kiltteys.

”Naiseus ja mieheys on monella tapaa sosiaalinen konstruktio ja siten kulttuurimme tuotos, joten olisiko vuonna 2030 maskuliininen-feminiininen narratiivi jo tunkkaisen kuuloinen?”

Jotta tasa-arvo toteutuisi paremmin ja jotta jokainen saisi olla oma itsensä, perinteisestä jaottelusta feminiiniseen ja maskuliiniseen on luovuttava.

”Naiseus ja mieheys on monella tapaa sosiaalinen konstruktio ja siten kulttuurimme tuotos, joten olisiko vuonna 2030 maskuliininen-feminiininen-narratiivi jo tunkkaisen kuuloinen?” tutkimuksessa kysytään.

Suuret muutokset kumpuavat joukosta pienempiä

Minkälaisia konkreettisia muutoksia naisen roolissa, naiskuvassa ja tasa-arvossa tutkimusta varten haastatellut asiantuntijat haluaisivat nähdä vuoteen 2030 mennessä?

Kokosimme haastattelujen pohjalta 12 muutettavaa asiaa. Asioita ei ole listattu tärkeysjärjestykseen.

Vuonna 2030...

1. Metatyö ja hoitovastuu perheissä on jakautunut tasaisemmin.

2. Näemme enemmän naisia johtajina, jotka näyttävät suuntaa ja suunnittelevat isoa kuvaa pitkällä tähtäimellä.

3. Emme puhu enää naispääministereistä tai naisjohtajista.

4. Nainen voi saada lapsia ilman että joutuu tekemään kompromisseja työelämässä tai parisuhteessa.

5. Naisena oleminen on fyysisesti turvallista, ja naiset voivat luottaa siihen, että yhteiskunta pitää naisten fyysisestä ja henkisestä koskemattomuudesta huolta.

6. Näemme enemmän erilaisia ihmisiä esikuvina ja roolimalleina ihan kaikilla työ- ja arkielämän osa-alueilla.

7. Ihmiset kannustavat toisiaan, tekevät yhteistyötä ja ovat solidaarisia.

8. Otamme huomioon sukupuolten moninaisuuden emmekä määrittele ihmisiä heidän genitaaliensa perusteella.

9. Meidän ei enää tarvitse korostaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, koska se on itsestäänselvä osa keskustelua.

10. Naiset saavat olla kokonaisia ihmisiä: epätäydellisiä ja keskeneräisiä.

11. Ulkonäköön liittyvä syrjintä on loppunut, ja kaikenkokoiset, -näköiset, -ikäiset ja -väriset ihmiset voivat olla ihan mitä haluavat.

12. Suomalainen naiskuva on huomattavasti laajempi kuin valkoihoinen Eloveena-tyttö, mukaan mahtuvat kaikki etnisestä taustasta, ammattiryhmästä ja muusta riippumatta.

Kommentoi +